Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.gps-wijzer.nl.

GPS Wijzer, gevestigd aan Vondelstraat 19, 6573CA Beek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vondelstraat 19; 6573CA Beek (Nederland)

Joost Verbeek is de Functionaris Gegevensbescherming van GPS Wijzer. Hij is te bereiken via het contactformulier op de website: https://www.gps-wijzer.nl/contact/.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GPS Wijzer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier https://www.gps-wijzer.nl/contact/, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GPS Wijzer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling en bestelling

– Verzenden van onze nieuwsbrief.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

– GPS Wijzer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– GPS Wijzer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

GPS Wijzer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GPS Wijzer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GPS Wijzer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres: zeven jaar in verband met de fiscale bewaartermijn

– IP-adres, Gegevens over jouw activiteiten op onze website, Internetbrowser en apparaat type: twee jaar; voor het analyseren van website traffic.

Delen van persoonsgegevens met derden

We werken samen met andere partijen om je de beste dienstverlening te geven. GPS Wijzer deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GPS Wijzer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We werken met de volgende partijen samen:

  • Google Analytics: Google Analytics worden rapportages over de website traffic gemaakt. Persoonsgegevens: IP-adres, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type
  • Mailchimp: via Mailchimp wordt de nieuwsbrief verstuurd. Hiervoor worden voor- en achternaam en e-mailadres gebruikt.
  • Paypro: voor het afhandelen van de ideal betalingen
  • PostNL: voor het afhandelen van de verzending van boeken

Wij zullen nooit gegevens aan derden verkopen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GPS Wijzer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics; Naam: _utma; Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GPS Wijzer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier https://www.gps-wijzer.nl/contact/.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je kunt dit bijvoorbeeld doen met de app KopieID van het Ministerie van Economische Zaken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

GPS Wijzer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GPS Wijzer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier via https://www.gps-wijzer.nl/contact/.